Kodningsvejledning:

For at indsætte et flash objekt på en html side, skal du blot indsætte koden:
<embed width="200" height="200" src="Engholm-ur.swf">

Koden skal indsættes i body delen af dokumentet.
Erstat "Engholm-ur.swf" med navnet på dit nye flash objekt.

Såfremt du mangler eller ønsker en flash tester* indsættes følgende kode:

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/ swflash.cab#version=6,0,0,0"
WIDTH="200" HEIGHT="200" id="Rahbek-webdesign-ur" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="Rahbek-webdesign-ur.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#333333><EMBED src="Rahbek-webdesign-ur.swf" quality=high
bgcolor=#333333 WIDTH="200" HEIGHT="200" NAME="Rahbek-webdesign-ur" ALIGN=""
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </EMBED></OBJECT>

Bemærk at navnet på dit nye FLASH ur skal ændres to stedet (skrevet med rød)
Endvidere kan størrelsen ændres uendeligt. Blot ændre width og height (skrevet med grøn)

*FLASH testeren undersøger om brugeren har en tilstrækkelig ny FLASH afspiller. Såfremt dette ikke er tilfældet downloades automatisk fra MACROMEDIA.

Der ydes ikke yderligere assistance til FREEWARE produkter.

Held og lykke med projektet.

Mads
Rahbek Webdesign